SO&VA s.r.o. SO&VA s.r.o.

už viac ako 20 rokov

Služby

Zaoberáme sa colnou problematikou, poskytovaním ručenia za colný dlh a štatistickým zisťovaním.
Zabezpečujeme vystavenie tranzitných dokladov pre plynulú prepravu tovaru pod colným dohľadom.
Poradenstvo v colnej problematike je samozrejmosťou.

Dovoz Vývoz Tranzit Ručenie Intrastat

DOVOZ

Zabezpečenie colných formalít pri dovoze tovaru z tretích krajín do navrhovaných režimov - dočasné uskladnenie, voľný obeh, colné uskladnenie, konečné použitie, dočasné použitie, aktívny zušľachťovací styk.

  • Elektronické podávanie colných vyhlásení
  • Záloha predkladaných dokladov k colnému konaniu
  • Vedenie evidencie pri ekonomických režimoch

Sme vlastníkom povolenia SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA, ktoré zjednoduší a zrýchli proces ukončovania režimu tranzit.

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
Schválený odosielateľ

VÝVOZ

Zabezpečenie colných formalít pri vývoze tovaru do tretích krajín pri navrhovaných režimoch – trvalý vývoz, dočasný vývoz v režime pasívny zošľachťovací styk, dočasný vývoz na účel vrátenia v nezmenenom stave, spätný vývoz.

  • Elektronické podávanie colných vyhlásení
  • Záloha predkladaných dokladov k colnému konaniu
  • Vedenie evidencie pri ekonomických režimoch
  • Vystavovanie certifikátov o pôvode tovaru – EUR1, ATR, C/o
  • Ďalšie sprievodné doklady – CMR
V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
Schválený odosielateľ

TRANZIT

Vystavenie tranzitných dokladov T1, T2, T2F v cestnej preprave tovaru pod colným dohľadom – tranzit v rámci spoločenstva medzi colnými úradmi odoslania a prijatia, pri vývoze tovaru do tretích krajín, kedy prepravca zabezpečí dodanie tovaru až k príjemcovi - TIR.

Colné vyhlásenie (CV-EX,IM) EUR1, ATR, C/o, CMR...

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
Schválený odosielateľ

ZABEZPEČENIE DLHU

Pre urýchlenie a zjednodušenie uvoľnenia tovaru pri dovoze poskytujeme ručenie za colný dlh pre každý prípad, kde môže colný dlh vzniknúť. V prípade jednorazového dovozu vypočítame colný dlh, zabezpečíme potrebné formality na colnom úrade dovozu a zašleme info na vloženie vlastných finančných prostriedkov na depozitný účet colného úradu a tým si zabezpečíte colny dlh sami.

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
Schválený odosielateľ

INTRASTAT

Zabezpečenie štatistického zisťovania týkajúceho sa pohybu tovaru spoločenstva medzi členskými štátmi. Takýmto tovarom je aj tovar, ktorý prekročí vonkajšiu hranicu spoločenstva pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Z hľadiska systému INTRASTAT-SK podávame hlásenia pri prijatí, ako aj odoslaní tovaru.

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
Schválený odosielateľ

Vystavenie dokladov

Vystavenie tranzitných dokladov T1, T2, T2F v cestnej preprave tovaru pod colným dohľadom – tranzit v rámci spoločenstva medzi colnými úradmi odoslania a prijatia, pri vývoze tovaru do tretích krajín, kedy prepravca zabezpečí dodanie tovaru až k príjemcovi - TIR.
Colné vyhlásenie (CV-EX,IM) EUR1, ATR, C/o, CMR...

Registrácia EORI

Bezstarostné vybavenie registrácie do EORI (Economic Operators' Registration and Identification system), čo je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ.Mám záujem  o 

Partneri

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Sme Vám k dispozícii.


Kontaktujte nás