Služby

Services

Zaoberáme sa colnou problematikou, poskytovaním ručenia za colný dlh a štatistickým zisťovaním.
Zabezpečujeme vystavenie tranzitných dokladov pre plynulú prepravu tovaru pod colným dohľadom.
Poradenstvo v colnej problematike je samozrejmosťou.

Our expertise lies in the field of customs services, providing customs guarantees and statistical survey.
Providing you with transit documents to ensure smooth transport and transit customs clearance of your goods.
Customs advisory services and consultancy are matter of course.

Dovoz Vývoz Tranzit Ručenie Intrastat
Import Export Transit Guarantee Intrastat

DOVOZ

Zabezpečenie colných formalít pri dovoze tovaru z tretích krajín do navrhovaných režimov - dočasné uskladnenie, voľný obeh, colné uskladnenie, konečné použitie, dočasné použitie, aktívny zušľachťovací styk.

IMPORT

Providing customs formalities for import of goods from third countries under recommended modes - temporary storage, free circulation, customs authority safe-keeping, final use, temporary use, active improvement contact.

 • Elektronické podávanie colných vyhlásení
 • Záloha predkladaných dokladov k colnému konaniu
 • Vedenie evidencie pri ekonomických režimoch
 • Electronic submission of customs declarations
 • Providing backup of documents for customs declaration
 • Record keeping for economic modes

Sme vlastníkom povolenia SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA, ktoré zjednoduší a zrýchli proces ukončovania režimu tranzit.

We are a holder of AUTHORIZED OPERATOR status, simplifying and speeding up the proccess of transit mode finalisation.

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
If you are interested in this service CONTACT US
Schválený odosielateľ

VÝVOZ

EXPORT

Zabezpečenie colných formalít pri vývoze tovaru do tretích krajín pri navrhovaných režimoch – trvalý vývoz, dočasný vývoz v režime pasívny zošľachťovací styk, dočasný vývoz na účel vrátenia v nezmenenom stave, spätný vývoz.

Providing customs formalities for export of goods into third countries under recommended modes - long-term export, temporary export in the mode of passive improvement contact, temporary export with the intent of retrieval in unchanged state, re-export.

 • Elektronické podávanie colných vyhlásení
 • Záloha predkladaných dokladov k colnému konaniu
 • Vedenie evidencie pri ekonomických režimoch
 • Vystavovanie certifikátov o pôvode tovaru – EUR1, ATR, C/o
 • Ďalšie sprievodné doklady – CMR
 • Electronic submission of customs declarations
 • Providing backup of documents for customs declaration
 • Record keeping for economic modes
 • Issuance of certificates of origin of goods – EUR1, ATR, C/o
 • Other complementary documents – CMR
V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
If you are interested in this service CONTACT US
Schválený odosielateľ

TRANZIT

TRANSIT

Vystavenie tranzitných dokladov T1, T2, T2F v cestnej preprave tovaru pod colným dohľadom – tranzit v rámci spoločenstva medzi colnými úradmi odoslania a prijatia, pri vývoze tovaru do tretích krajín, kedy prepravca zabezpečí dodanie tovaru až k príjemcovi - TIR.

Colné vyhlásenie (CV-EX,IM) EUR1, ATR, C/o, CMR...

Issuing T1, T2, T2F documents in the road transit of goods under customs supervision – transit within the union between customs autorities of the import country and export country, during the export of goods to the third countries, when the carrier provides delivery of goods directly to the recipient - TIR.
Customs declaration (CV-EX,IM) EUR1, ATR, C/o, CMR...

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
If you are interested in this service CONTACT US
Schválený odosielateľ

ZABEZPEČENIE DLHU

PROVIDING OF GUARANTEES

Pre urýchlenie a zjednodušenie uvoľnenia tovaru pri dovoze poskytujeme ručenie za colný dlh pre každý prípad, kde môže colný dlh vzniknúť. V prípade jednorazového dovozu vypočítame colný dlh, zabezpečíme potrebné formality na colnom úrade dovozu a zašleme info na vloženie vlastných finančných prostriedkov na depozitný účet colného úradu a tým si zabezpečíte colny dlh sami.

To speed up and simplify the clearance of goods upon import we provide customs guarantee, for any case when it would be required. In the case of one-time import we will calculate for you the amount of the customs guarantee, sort out all neccessary technicalities with the customs authorities and provide you with thepayment instructions for deposit into the account of customs authority so that you will cover your customs debt by yourself.

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
If you are interested in this service CONTACT US
Schválený odosielateľ

INTRASTAT

Zabezpečenie štatistického zisťovania týkajúceho sa pohybu tovaru spoločenstva medzi členskými štátmi. Takýmto tovarom je aj tovar, ktorý prekročí vonkajšiu hranicu spoločenstva pri pohybe z jedného členského štátu do iného. Z hľadiska systému INTRASTAT-SK podávame hlásenia pri prijatí, ako aj odoslaní tovaru.

Providing a statistical survey on the movement of goods between union member states. Including goods crossing external border during the transit from one member state to another. Concerning INTRASTAT-SK system, we submit reports upon receipt and dispatch of goods.

V prípade záujmu o túto službu nás KONTAKTUJTE
If you are interested in this service CONTACT US
Schválený odosielateľ

Vystavenie dokladov

Vystavenie tranzitných dokladov T1, T2, T2F v cestnej preprave tovaru pod colným dohľadom – tranzit v rámci spoločenstva medzi colnými úradmi odoslania a prijatia, pri vývoze tovaru do tretích krajín, kedy prepravca zabezpečí dodanie tovaru až k príjemcovi - TIR.
Colné vyhlásenie (CV-EX,IM) EUR1, ATR, C/o, CMR...

Issuance of documents

Issuance of T1, T2, T2F documents for a land transit of goods under customs supervision – transit within the union between customs autorities of the import country and export country, during the export of goods to the third countries, when the carrier provides delivery of goods directly to the recipient - TIR.
Customs declaration (CV-EX,IM) EUR1, ATR, C/o, CMR...

Registrácia EORI

Bezstarostné vybavenie registrácie do EORI (Economic Operators' Registration and Identification system), čo je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ.

EORI Registration

Trouble-free solution of registration within EORI (Economic Operators' Registration and Identification system). which is unique system of registration and identification of commercial entities and oter persons which conduct bussiness within the area of EU.Mám záujem o 
I'm interested in 

Partneri

Partners

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Sme Vám k dispozícii.

Contact

Don't hesitate to contact us, either by phone or e-mail. We are at your service.


Kontaktujte nás Contact Us